Regulamin Promocji

Regulamin Promocji z okazji DNIA DZIECKA
dla Fanów Centrum Pływania Hydra na portalu Facebook.

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem promocji („Promocja”) jest Centrum Pływania Hydra z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kołłątaja 22/4A, 50-007 Wrocław (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2. Aby otrzymać nagrodę promocyjną, którą jest książka autorstwa Pawła Skóry należy w dniach trwania promocji zapisać dziecko/dzieci w wieku 7-10 lat na półkolonie organizowane przez Centrum Pływania Hydra. Zapisów należy dokonać mailowo na adres  biuro@hydracentrum.pl  . W promocji mogą brać udział wyłącznie fani, którzy polubili fanpage Centrum Pływania Hydra na Facebooku.

1.3. Promocja trwa od dnia 31.05.2018 r. do dnia 01.06.2018 r. do godz. 23:59 i w tym czasie zapisując swoje dzieci na półkolonie jest przewidziana nagroda promocyjna.

1.4. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Promocji powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Promocji.

1.5. Promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

1.6. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na Fanpage’u pod adresem https://www.facebook.com/centrumplywaniahydra/

  1. Warunki korzystania i zasady promocji.

2.1. Korzystanie z promocji jest dobrowolne, a udział w niej mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące fanami Centrum Pływania Hydra na portalu Facebook.

2.2. Promocja nie dotyczy osób będących pracownikami lub współpracownikami Organizatora.

2.3. Warunkiem skorzystania z promocji jest:

– polubienie fanpage Centrum Pływania Hydra na Facebooku,

– akceptacja regulaminu,

zapis dziecka/dzieci w wieku 7-10 lat na półkolonie organizowane przez Centrum Pływania Hydra. 

2.4. Przez zapis rozumie się wysłanie maila na adres biuro@hydracentrum.pl oraz wpłatę zaliczki w wysokości 100 zł. do 7 dni od zapisu mailowego na konto Organizatora.

2.5 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich albo przepisy prawa, ofert handlowych, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.

2.6 W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Promocji.

  1. Promocyjna nagroda

3.1. Każda osoba, która wypełniła warunki promocji otrzyma książkę autorstwa mistrza świata we freestyle football Pawła Skórę, który będzie gościem specjalnym na półkoloniach organizowanych przez Centrum Pływania Hydra

3.2. Osoba zgłaszająca swój udział w Promocji potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i jego warunkami.

3.4. Promocyjną nagrodą jest:

Książka pt. „Triki piłkarskie” Paweł Skóra o wartości 39 PLN.

3.5. Książka będzie do odebrania osobiście w dniu 25 czerwca, czyli pierwszego dnia półkolonii w miejscu zbiórki uczestników półkolonii, czyli w International Primary School „IPS” przy ul. Drukarskiej 52, Wrocław.

3.6. Nagroda nie podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju świadczenia.

3.7. Na Organizatorze spoczywa obowiązek sprawowania nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania Promocji.

  1. Reklamacje

4.1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Promocji, muszą być złożone na piśmie w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu na adres siedziby Organizatora.

4.2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, że pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem.

4.3. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane.

4.4. Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą na podany adres.

  1. 5. Postanowienia końcowe.

5.1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.hydracentrum.pl.

5.2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.

5.3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Promocji określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

5.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.