Polityka prywatności

Drodzy Kursanci/Szanowni Rodzice!

W związku z nadchodzącymi zmianami w zakresie ochrony prywatności, na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem danych osobowych jest

 1. Dla kursów pływania dla dorosłych w formie grupowej i indywidualnej, zajęć BOBO Swim oraz zajęć Aqua Wigor i Aquaterapie – Hanna Siemianowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Pływania Hydra Hanna Siemianowska  z siedzibą w Chrząstawie Małej (55-003) przy ul. Łąkowej 3B (dalej: „CP Hydra”, „Administrator”), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8971743920, REGON: 363109477, e-mail: biuro@hydracentrum.pl, tel.: + 48 607 826 698
 2. Dla kursów nauki pływania dla dzieci w formie grupowej i indywidualnej – Bartosz Siemianowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Pływania Hydra Bartosz Siemianowski  z siedzibą w Chrząstawie Małej (55-003) przy ul. Łąkowej 3B (dalej: „CP Hydra”, „Administrator”), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 618 211 64 43, REGON: 366940024, e-mail: biuro@hydracentrum.pl, tel.: + 48 698 046 443

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług oferowanych w CP Hydra m.in. usług nauki pływania oraz organizacji półkolonii, (do tego zaliczamy między innymi kontakt związany z wykonywaniem umowy). Państwa dane jeśli zostanie wyrażona zgoda zostaną także wykorzystane, aby powiadomić Państwa o nowościach, aktualnościach oraz promocjach.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

 • w celu zawarcia, wykonania i kontynuacji umów usług oferowanych przez CP Hydra – na podstawie art. 6 ust.1 lit b RODO,
 • w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, takich jak m.in. wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży, dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne CP Hydra), co stanowi uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu wsparcia obsługi, co stanowi uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie uprzednio udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Komu udostępniamy Twoje dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz CP Hydra, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, firmy oferujące usługi prawne lub audytowe.

Korzystamy również z funkcji reklamowych Google Analytics. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w tym procesie prosimy o skorzystanie z aktualnie dostępnych narzędzi do blokowania Google Analytics.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez następujące okresy:

 • dane przetwarzane w celu zawarcia, wykonania i kontynuacji umów usług oferowanych przez CP Hydra – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy,
 • dane przetwarzane w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych – przez okresy wskazane w aktualnie obowiązujących przepisach prawa,
 • dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie uprzednio udzielonej zgody – do momentu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na innych podstawach – do momentu załatwienia danego zagadnienia

Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez CP Hydra Twoich danych przysługuje szereg uprawnień:

 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (cofnięcia zgody można dokonać za pomocą wiadomości mailowej lub pisemnej na adresy wskazane w punkcie „Kto przetwarza Państwa dane?”.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy jest niezbędne do realizacji przedmiotowego stosunku. W pozostałych przypadkach, o ile nie istnieje konkretny obowiązek prawny, podanie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez CP Hydra może skutkować niemożliwością wykonania umowy

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych narusza Państwa prawa proszę nas o tym poinformować. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiamy,

Zespół Centrum Pływania Hydra